Miljö

Hållbarhet och utveckling.

Vi tar ansvar för ett långsiktigt samhällsbyggande.

Som byggföretag ska vi ta vår del i ansvaret för miljöpåverkan och långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Vi skall begränsa vår negativa miljöpåverkan utifrån våra ekonomiska förutsättningar.

En livsviktig värdegrund
Beaktande av miljön ska vara integrerat löpande i vår verksamhet.

Det här gör vi genom att:

  • Aktivt följa lagar, förordningar och uppfylla myndighetskrav.
  • Informera, påverka och ställa krav på UE, anställda och kunder.
  • Återvinna papper och annat material som inte längre används.
  • I första hand återanvända IT utrustning, i andra hand återvinna
  • Verka för källsortering och återanvändning av byggprodukter i första hand och i andra hand för återvinning.
  • Följa upp och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

RO-Gruppen är diplomerat enligt Povel som följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. Läs mer på Povels hemsida.

miljo@2x