Vår arbetsmiljö

Medarbetarna – vår främsta resurs.

Våra hörnstenar är ett genuint engagemang och en säker arbetsplats.

Våra hörnstenar arbetsglädje och nytänkande är grundläggande värden i vår arbetsmiljö. RO-Gruppen ska skapa en arbetsplats som uppmuntrar nytänkande, upplevs som utvecklande och stimulerande samt trygg och säker för alla medarbetare.

Vi är alla människor
I vårt arbetsmiljöarbete skall vi se till medarbetarens totala arbetssituation där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas.

Det här gör vi genom att:

  • Alltid följa gällande lagar, normer och bestämmelser samt övriga krav som ställs på oss.
  • Alltid följa upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
  • Upprätta checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
  • Arbeta för samverkan mellan avdelningar.
  • Alltid arbeta på ett sådant sätt att olycksfall/belastningsskador och sjukdomstillstånd undviks.
  • Skapa forum där medarbetare har möjlighet att delta och vara med och påverka företagets utveckling.
  • Rekrytera medarbetare med annan bakgrund än från byggbranschen.
  • Planera aktiviteter årligen som medarbetare kan delta på.
  • Följa upp och ständigt förbättra vårt arbetsmiljöarbete.

RO-Gruppen är diplomerat enligt Povel som följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. Läs mer på Povels hemsida.

arbetsmiljo@2x