Riskhantering

Fullt fokus på resultat och risk

RO-Gruppen har en väl utvecklad struktur för att hantera såväl projektrisker som mer strategiska samhällsrisker.

De projekt vi genomför, är balanserade och strategiskt valda för att sprida olika typer av risker. Vår projektportfölj ska vara geografiskt balanserad och täcka olika affärsområden och beställartyper. RO-Gruppen kompletterar därför de mest utmanande projekten med samverkansentreprenader som har en lägre risk.

Strukturerat och förebyggande

Eftersom verksamheten drivs i projekt finns många risker i det dagliga arbetet. Dessa risker hanterar vi med tydliga rutiner, standardiserat arbetssätt och genom vårt verksamhetsledningssystem. I produktionen har vi stödfunktioner som bevakar prognoser och nyckeltal för att tidigt kunna se eventuella avvikelser.

Redan under projekteringsfasen bedrivs ett systematiskt arbete för att identifiera risker i produktion och förvaltning. Inför produktion görs en riskanalys som mynnar ut i en arbetsmiljöplan som beaktar de tretton särskilda risker som arbetsmiljölagstiftningen tar upp. RO-Gruppen har som mål att inga allvarliga arbetsplatsolyckor ska inträffa. Under 2017 inträffade inga allvarliga arbetsplatsolyckor.

En av Sveriges mest populära arbetsplatser

Rekrytering är en utmaning för hela branschen. Vi har lyckats bygga bolag kring människan, och vår tydliga företagskultur är en starkt bidragande orsak till att vi kunnat rekrytera och behålla kompetens. De många utmärkelser som vi vunnit bekräftar att vi erbjuder en av Sveriges bästa arbetsplatser. Hos oss får medarbetarna stimulerande och utmanande arbetsuppgifter, samtidigt som ett löpande arbete med att förankra och utveckla företagskultur och ledarskap gör att många söker sig till oss och väljer att stanna kvar.

De olika geografiska affärsområdena och differentierade produkter som konjunkturmässigt kompletterar varandra, är ett resultat av strategiska överväganden för att kunna ha god avkastning med väl balanserad risk, över tid.

De olika geografiska affärsområdena och differentierade produkter som konjunkturmässigt kompletterar varandra, är ett resultat av strategiska överväganden för att kunna ha god avkastning med väl balanserad risk, över tid.