Finansiell information

Kraftigt förbättrad lönsamhet under 2017

I slutet av 2017 hade alla affärsområden en större orderstock jämfört med 2016. Flera verksamheter har kraftigt förbättrat sina resultat under året.

RO-Gruppen blir allt attraktivare som arbetsgivare och partner, och kunskapen om oss fortsätter att öka. Detta gör det lättare för oss att rekrytera kompetens inom alla områden. Under 2017 anställde vi 50 nya medarbetare.

Koncernens bästa någonsin

Flera års satsningar på medarbetarna och förstärkningar av strukturer och processer har lett till en kraftigt förbättrad lönsamhet. I kombination med ett mycket gott anseende på den svenska byggmarknaden har detta bidragit till årets resultat, koncernens bästa någonsin.

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 854 MSEK, en ökning med 164 MSEK eller 23,77 procent jämfört med föregående år. Resultatet efter skatt uppgick till 40 MSEK, vilket är en ökning med 22 MSEK jämfört med 2016. Vid årets slut uppgick orderstocken till 938 MSEK.

Expansion på flera marknader

I Stockholm har tre bostadsprojekt påbörjats och bolaget ligger i slutförhandling om flera nya projekt. Vår expansion på Göteborgsmarknaden fortsätter med god lönsamhet där vi tagit en tydlig position på marknaden.

RO-Gruppen har under året genomfört strukturella förändringar inom butiksetablering och konceptbyggnation som har lett till kraftigt ökad lönsamhet. Förändringarna består främst i kostnadsbesparingar, bättre riskhantering och effektivare produktionsstyrning.

854MSEK

Nettoomsättning

938MSEK

Orderstock 31 december

47MSEK

Rörelseresultat

5,5%

Rörelsemarginal

RO-Gruppens årsredovisning 2017