Partnering

Värdeskapande arbetssätt.

Värdeskapande arbetssätt

Vårt mål är att skapa så stort värde för kunden som möjligt. Det är anledningen till att vi väljer att till stor del arbeta i partneringprojekt och även tillämpar en hög grad av partnering i alla våra övriga projekt.

Andel projekt i partnering
Drygt 75% av våra projekt utförs som partnering. När vi har så stor andel partneringprojekt är vi med och kan påverka projekten i tidigt skede.
Vi vet av mångårig erfarenhet att vi genom detta arbetssätt kan bygga en produkt som möter våra kunders mål och förväntningar.

Långsiktigt värde för beställaren och dess verksamhet
Värdet av en fastighet sätts långt innan vi börjar med själva byggarbetet. Därför är vår arbetsmodell uppbyggd på att vi tidigt i projektet gör en grundlig utredning och ställer alla de viktiga frågorna. På så sätt får vi en klar bild över behov och förväntningar och kan också lägga en plan för framtida drift och underhåll.
Traditionellt kommer byggentreprenörerna in i projektet när projekteringen redan är uppstartad och nästan alla viktiga beslut kring slutprodukten redan är tagna. I partnering kan vi komma in i projektet tidigare, redan vid initieringen, och kan där starta ett strategiskt samarbete med kunden, där vi tar vara på alla deltagares olika kompetenser mer effektivt.

På så sätt får vi en byggprocess som är effektiv men också flexibel.

Partneringsmodell – hur vi arbetar för att skapa maximal kundnytta
Vi har en väl genomarbetad modell för partneringprojekt , där vi tidigt skapar oss en tydlig bild av genomförandet samt kundens förväntningar och mål.
Genom att tidigt i processen starta samarbetet med kund och underentreprenörer kan vi säkerställa att rätt resurser finns i det gemensamma teamet och att vi kan tillvarata samtliga deltagares kunskaper och erfarenheter.
Vår arbetsmodell grundar sig i ett förtroendefullt samarbete som genomsyrar samtliga skeden i byggprocessen – på det sättet blir arbetet både effektivt och flexibelt.

Urval referensprojekt

Beskrivning av bild 1
Beskrivning av bild 2
Beskrivning av bild 3
Beskrivning av bild 3

Enligt vår erfarenhet är den största framgångsfaktorn till lyckade byggprojekt att skapa en positiv och konstruktiv kultur i projektet som genomsyras av samarbete, engagemang, öppenhet och framåtanda.