CHALLENGE:ACCEPTED

Ny knutpunkt i den växande företagsparken Viared

Viared Center är ritat av Gert Wingårdh och är en unik byggnad avseende arkitektur, konstruktion och miljö. Utöver kontor erbjuder huset café, restaurang, gym, frisör och en självbetjäningsbutik.

Projektet pågick från hösten 2021 och inflytt påbörjades i oktober 2023.
RO-Gruppen har som byggentreprenör projekterat och byggt kontorshuset i samverkan med beställaren Viared Center AB, samarbetspartners och underentreprenörer.

Om Viared Center
Byggnaden omfattar 5 500 kvm i fyra våningar med underjordiskt garage samt en takterrass med odlingar. Utöver kontor innehåller huset co-workingytor, café, restaurang, gym, frisöroch en självbetjäningsbutik. Målsättningen är att byggnaden ska bidra till en attraktiv och modern arbetsmiljö med möjligheter till nytänkande arbetssätt och samtidigt tillföra en social knutpunkt och service till de 7 000 personer som arbetar i området.

Byggnaden är uppförd i huvudsak av trä, det minst koldioxidkrävande byggmaterialet, och är unik avseende arkitektur, konstruktion och miljö. Miljön i huset gör sig påmind både i konstruktionsmaterialet och i inslag av grönskande arkitketur ”biophilic design”. Det är ett koncept som används inom byggbranschen för att öka naturupplevelsen genom användning av växter. Detta uttryck används inom branschen för att öka naturupplevelsen och därigenom skapa positiva hälso- och miljöaspekter.

Viared Center är på många sätt speciell med sin geografiska placering, byggnadsmaterial, vision och hållbarhetsprofil. Byggnaden verkar även som ett föredöme då den visat att den lilla fastighetsägarens och den erkände arkitektens viljor och kompetenser, tillsammans med entreprenörens kunskap, kan skapa en hållbarhetsprofilerad byggnad och på samma gång bidra till samhällsnyttan i ett avsides industri- och transportområde.

Hållbarhet
Viared Center är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld, och kravlistan för att nå guldnivå är lång vad gäller hållbara lösningar och omfattar allt från energiförsörjning och materialval till välplanerade arbetsplatser med hög trivsel och sund inomhusmiljö.

Gedigna utredningar har gjorts för att tillgodose projektets alla visioner om materialval, energismart byggnad, god inomhusmiljö och låg klimatpåverkan. Projektgruppen har samverkat för att hitta fram till bästa valen för byggnaden gällande materialval (träbyggnad och hälsosamma byggmaterial), rumsstorlekar (dagsljus och termiskt klimat), energilösningar (borrhålslager och solceller) mm.
Inga aktiva val har gjorts på bekostnad av en annan funktion utan hela tiden har avvägningar gjorts med avseende på bl.a. fönsterstorlekar, solskydd, arbetsplatsernas utformning och materialval.
Projektets hållbarhetsfokus och goda samverkan kring dessa frågor har skapat en byggnad med lågt energibehov. Energi till huset tillgodoses lokalt och förnybart via bergvärme- och borrhålsanläggning, som drivs av solceller och ursprungsmärkt el. De material som använts i huset bidrar till en god miljö och ger brukarna en bra och sund inomhusmiljö. Byggnadens takterrass skapar en ökad komplexitet i ekosystemet och därmed ökad biologisk mångfald i detta annars kala område med få grönytor och stor andel hårdgjorda ytor.

Läs mer om hållbarhetsarbetet i projekt Viared Center

 

RO-Gruppens nya huvudkontor
Från och med hösten 2023 finns RO-Gruppen på plats i Viared Center. Det nya huvudkontoret innefattar ett helt våningsplan på 1 300 kvm och erbjuder moderna arbetsplatser i kombination med flera konferensrum och umgängesytor. Läs mer om vår flytt till Viared Center »

Läs fler nyheter om projektet »

(Fotograf Anna Sigge)

 

År

2023

Projekt

Viared Center

Uppdragsgivare

Viared Center AB / Riddartorpet AB

Ort

Borås

Beskrivning

Byggnaden omfattar 5 500 kvm i fyra våningar med garage samt takterrass. Byggnaden är uppförd i huvudsak av trä, det minst koldioxidkrävande byggmaterialet.

Omfattning

5500 m²